ماموگرافی: معاینه بالینی پستان و خودآزمایی پستان, سه تکنیک بسیار مهم و معمول غربالگری سرطان پستان هستند که توسط انجمن های سرطان شناسی توصیه شده‌اند.


غربالگری زودرس سرطان پستان, به عنوان یک اقدام تشخیصی موثر شناخته شده که میتواند به میزان قابل توجهی باعث بهبود سرطان و کیفیت زندگی بیمار شده و میزان مرگ و میر را به شدت کاهش دهد. تشخیص زودهنگام, تشخیص دقیق و پیگیری درمان موثر سرطان پستان, پیش آگهی بیماری را بهبود بخشیده و میران بقا را افزایش میدهد. تندرست و پیروز باشید.