DMFT شاخص کمیت اثر پوسیدگی بر روی دندان ها میباشد که مخفف آن:

  • پوسیدگی (دندان پوسیده) D=Decay
  • دندانی که در اثر پوسیدگی کشیده شده است M=Missing
  • دندانی که پر شده است F = Filling
  • دندان T = Tooth

برای محاسبه این شاخص در هر فرد، میزان DMF برابر با مجموع شاخص های F,M, D خواهد بود.
قطعاً هر چقدر این عدد به صفر نزدیک تر باشد بهتر است، میانگین این عدد برای سنین 9 تا 12 سالگی در ایران، بین 1.5 تا 2 است.
برای محاسبه این شاخص در سطح جامعه از میانگین آن، استفاده میشود. در صورتی که برای دندان های شیری بخواهیم این شاخص را نشان دهیم آن را با حروف کوچک d, m, f نمایش می دهیم.


مهم‌ترین نکات آموزشی مهم برای داشتن شاخص { DMFT } بهتر:

  • مسواک زدن مرتب دندان ها
  • نشکستن مواد سفت و سخت با دندان ها
  • استفاده مناسب از نخ دندان ( بهتر از بعد از صرف وعده های غذایی و قبل از مسواک زدن، دندان های خود را به روش مناسب نخ دندان بکشیم).
  • ننوشیدن نوشیدنی داغ و یا نوشیدنی خیلی سرد ( دمای نوشیدنی ها باید متناسب با دمای دهان باشد تا با ورود به دهان، تغییری در حرارت دهان و دندان ها ایجاد نکند) برای درک این نکته به تغییرات سنگ ها در طول زمان توجه کنید.