به نظر من ضرب المثل "کلوخ انداز را پاداش سنگ است" درست نیست:


هر کنشی یک واکنشی دارد و یا به عبارت دیگر هر عملی، عکس العملی را در پی خواهد داشت، حال اگر عمل ما موجب شادی و نشاط در فرد مقابل شود عکس العمل وی شادی و خوشحالی است و برعکس اگر عمل ما موجب ایجاد خشم و ناراحتی در طرف مقابل شود عکس العمل وی میتواند ابراز مجدد همان خشم و ناراحتی به ما باشد و اگر ما هم، با داد و ناراحتی جواب وی را بدهیم باعث ریختن هیزم بیشتر در آتش خشم وی شده و طرف مقابل را عصبانی‌تر میکنیم نتیجه چه میشود؟ دو نفر از ارتباط بر قرار شده خشمگین وعصبانی هستند.


حال، عکس ماجرای فوق را در نظر بگیرید نفر اول با خشم و ناراحتی حرفی را بیان میکند، طرف مقابل متوجه خشم و ناراحتی نفر اول میشود یک لحظه خود را به جای نفر اول میگذارد و با خود می‌اندیشد آیا اگر به جای او بود خشمگین میشد یا نه؟ دقت کنید در هر شرایطی که باشید اگر باعث ادامه ارتباط خشم و ناراحتی شوید مثل کسی هستید که هیزم در آتش خشم ریخته و آن را شعله ورتر میکنید پس جواب کسی که کلوخی می‌اندازد سنگ نیست بلکه پرسیدن علت خشم و ناراحتی وی است شاید هم در آن لحظه سکوت و چیزی نگفتند.


باید موقعیت را بشناسیم و بدانیم عکس العمل مناسب چیست!
 ولی مطمئنا درهیچ موقعیتی عکس العمل مناسب سنگ انداختن نمی‌باشد.