باران که می بارد، همه پرنده ها به دنبال سرپناه اند اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن، بالاتر از ابرها پرواز می کند، این دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند.