به نظر من ضرب المثل " کلوخ انداز را پاداش سنگ است " درست نیست:

هر کنشی یک واکنشی دارد و یا به عبارت دیگر هر عملی، عکس العملی را در پی خواهد داشت، حال اگر عمل ما موجب شادی و نشاط در فرد مقابل شود عکس العمل وی شادی و خوشحالی است و برعکس اگر عمل ما موجب ایجاد خشم و ناراحتی در طرف مقابل شود عکس العمل وی می تواند ابراز مجدد همان خشم و ناراحتی به ما باشد و اگر ما هم، با داد و ناراحتی جواب وی را بدهیم باعث ریختن هیزم بیشتر در آتش خشم وی شده و طرف مقابل را عصبانی تر می کنیم نتیجه چه می شود؟ دو نفر از ارتباط بر قرار شده خشمگین وعصبانی هستند.

حال، عکس ماجرای فوق را در نظر بگیرید نفر اول با خشم و ناراحتی حرفی را بیان می کند، طرف مقابل متوجه خشم و ناراحتی نفر اول می شود یک لحظه خود را به جای نفر اول می گذارد و با خود می اندیشد آیا اگر به جای او بود خشمگین می شد یا نه؟ دقت کنید در هر شرایطی که باشید اگر باعث ادامه ارتباط خشم و ناراحتی شوید مثل کسی هستید که هیزم در آتش خشم ریخته و آن را شعله ور تر می کنید پس جواب کسی که کلوخی می اندازد سنگ نیست بلکه پرسیدن علت خشم و ناراحتی وی است شاید هم در آن لحظه سکوت و چیزی نگفتن. 

باید موقعیت را بشناسیم و بدانیم عکس العمل مناسب چیست ولی مطمئنا در هیچ موقعیتی عکس العمل مناسب سنگ انداختن نمی باشد.